Lithuanian English Russian
  Profilis Apie mus Naujienos Kontaktai
 
  Strategija
  Gamybinė bazė
  Kokybės politika
  Aplinkos apsauga
  Darbo sauga
  ISO 9001 14001
 
 Informacija
Gėlių g. 97,
Tabariškių km.,
Kauno raj.,
Lietuva
Tel. +370 37 478273
Phone +370 37 563800
Faks. +370 37 478279
 
 
 
 
» Naujienos
Naujienos
Daugiausiai t.y. apie 83% visų stireno išmetimų patenka į atmosferą per taršos šaltinį Nr. 004. Siekiant sumažinti kvapus ir stireno išmetimus į aplinkos orą, UAB „Danplastas“ 2014 m. vasario mėn. 24 d. sumontavo ir įvedė į eksploataciją aktyvuotos anglies filtrus (2 vnt.). Šiam projektui skirta 362 357,6 Lt be PVM, kurių 248 600 Lt subsidiją projektui suteikė LAAIF. Aktyvuotos anglies filtrai įrengti lauke, prie gamybinio pastato sienos. Filtrai sujungti į ortakių sistemą, skirtą oro šalinimui iš gaminių padengimo dekoratyviniu–apsauginiu sluoksniu cecho. Aktyvuotos anglies filtrų veikimas paremtas absorbcijos principu. Užterštą orą leidžiant per aktyvuotą anglį, teršalai yra sugeriami anglies paviršiumi. Filtro efektyvumas yra ne mažesnis nei 85%.

2014 11 02 Kauno visuomenės sveikatos centras 2014 m. spalio 08 d. sprendimu Nr. 29-14(6) patvirtino Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitą. Jos pagrindu sanitarinės apsaugos zonos (toliau SAZ) sutapatintos su esamų UAB "Danplastas" sklypų ribomis. 2015 m. sausio 16 d. SAZ įregistruotos VĮ Registrų centras.


Viešo susirinkimo, skirto visuomenės supažindinimui su UAB „DANPLASTAS“ GAMYBOS IŠPLĖTIMO poveikio visuomenės sveikatai vertinimo (PVSV) ataskaita, PROTOKOLAS


Pranešimas apie parengtą poveikio visuomenės sveikatai vertinimo (toliau PVSV) ataskaitą.

 

Planuojamos ūkinės veiklos organizatorius: UAB ”Danplastas“, Gėlių g. 97, Tabariškių k., Kauno r., tel. 8 (37) 478273, faks. 8 (37) 478279.

Planuojamos ūkinės veiklos PVSV dokumentų rengėjas: UAB ,,Inžinerinės projekto dalys” (licencija Nr. VSL-280), Donelaičio g. 63-3 Kaunas, tel./faks. 8 (37) 206685


Ūkinės veiklos pavadinimas bei vieta:
Detalių iš stiklo plastiko gamyba Gėlių g. 97,Tabariškių k., Kauno r.

 

Trumpas planuojamos ūkinės veiklos aprašymas: Stiklo plastiko gaminiai gaminami formavimo būdu, specialiose formose. Formos padengiamos vašku, kuris vėliau padeda atskirti gaminius nuo formos. Metinė veiklos apimtis 23 174 vnt. įvairaus dydžio vėjo jėgainių korpusų detalių iš plastiko.

 

Susipažinti su PVSV ataskaita per 10 darbo dienų nuo skelbimo dienos galima: UAB ,,Inžinerinės projekto dalys“ Donelaičio g. 63-3 Kaunas ir Ringaudų seniūnijoje, Šiltnamių g. 1, Noreikiškių k., Kauno r. sav.

Viešas visuomenės supažindinimas su poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaita įvyks 2013 m. lapkričio 18d. 15:00 val. ASU IV rūmuose adresu: Universiteto g. 8A-214, Akademija, Kauno raj.

Pasiūlymus dėl PVSV ataskaitos galima teikti: PVSV dokumentų rengėjui UAB ,,Inžinerinės projekto dalys“ Donelaičio g. 63-3 Kaunas tel./faks. 8 (37) 206 685, 8 (614) 88190
2013-01-02 pilnai atsisakyta rankinio formavimo technologijos (mažinamas teršalų emisijų kiekis formavimo darbo vietose).
2012-11-23 atlikta galimybių studija dėl aktyvuotos anglies oro filtro arba biologinio filtro (stireno ir kitų teršalų absorbavimui).

Kauno raj. savivaldybės aplinkos stebėsenos 2008-2013 metų programoje numatyta vykdyti aplinkos oro teršalų: lakiųjų organinių junginių (LOJ), benzeno (C6H6), tolueno (C6H5-CH3) ir stireno (C8H8) tyrimai ir vertinimas UAB „Danplastas“.

I etapo tyrimai vykdyti vasaros pradžioje, 2010 m. birželio 22 d. numatytuose stebėjimo taškuose prie UAB ,,Danplastas“. Lakiųjų organinių junginių stireno (C8H8), benzeno (C6H6) ir tolueno (C6H5-CH3) išmatuota ir nustatyta koncentracija neviršija ribinės aplinkos užterštumo vertės nei viename tyrimų objekto taške. Detalesnę informaciją žiūrėti čia.


2010 m. balandžio 24 d. UAB “Ekolabora”, pagal patvirtintą monitoringo planą, paėmė mėginius stireno koncentracijai aplinkos ore ištirti. Tyrimo rezultatai parodė, kad koncentracija neviršija nustatytų leistinų normų. Kitas mėginių paėmimas planuojamas š. m. birželio mėn.

2009 m. gegužės mėn. Aplinkos apsaugos agentūros Aplinkos tyrimų departamentas paėmė mėginius iš visų UAB „Danplastas“ taršos šaltinių. Tyrimų rezultatai parodė, kad tarša neviršija didžiausios leistinos taršos.

UAB „Danplastas“ įdiegta ir nuo 2008m. birželio mėn sertifikuota integruota kokybės ir aplinkosaugos vadybos sistema (KAVS) pagal LST EN ISO 9001:2001 ir LST EN ISO 14001:2005 standartų reikalavimus. Tai ilgalaikių pastangų ir norų patenkinti vartotojo poreikius rezultatas.
Sertifikavimą atliko pasaulyje žinomos vertinimo ir sertifikavimo organizacijos Lloyd’s Register Quantity Assurance padalinys Lietuvoje UAB „LRQA“.
Standarto ISO 14001:2005 pagalba gamykla įsipareigoja teisinių reikalavimų pagrindu nuolat gerinti aplinkos apsaugos vadybą, mažinti neigiamą taršos poveikį aplinkai. UAB „Danplastas“ veiklos kokybės užtikrinimui naudoja ISO 9001:2001 priemonės. Daug pastangų buvo skirta gaminio kokybės ir kliento patenkinamumo ugdymui.
Nuolat tobulindama KAVS, bendrovė kasmet atliks su standartais suderintus kontrolinius gamyklos patikrinimus. Ateityje UAB „Danplastas“ toliau sieks gerinti produkcijos kokybę ir ieškos būdų kaip mažinti savo veiklos neigiamą poveikį aplinkai.


  
Siekdama išlikti konkurentabili rinkoje, uždaroji akcinė bendrovė „Danplastas“ nuo 2007m. rugsėjo pradėjo diegti integruotą kokybės ir aplinkosaugos vadybos sistemą (toliau KAVS) pagal standartų LST EN ISO 9001:2001 ir LST EN ISO 14001:2005 reikalavimus. Bendrovės sertifikavimas planuojamas 2008 metų I-II ketvirtyje.
    Suprasdami, kad tik kintanti sistema gali sėkmingai funkcionuoti besikeičiančioje aplinkoje, esame pasiryžę surasti ir įgyvendinti visas įmanomas racionalias priemones, kurios užtikrintų dar glaudesnį verslo ir aplinkos bendradarbiavimą, veiklos kokybinių rodiklių gerinimą. Siekdami prisitaikyti prie besikeičiančių verslo sąlygų, vartotojų esamų ir būsimų poreikių tenkinimą laikome prioritetine veikla. Šių poreikių tenkinimui siekiame gerinti darbų kokybę, įsipareigojame skirti didelį dėmesį efektyviam personalo valdymui bei aprūpinti darbuotojus moderniomis darbo priemonėmis.
 

2006m. lapkričio mėn. bendrovės akcininkų sprendimu įkurta dukterinė įmonė Tauragėje – uždaroji akcinė bendrovė „Tauraplastas“. Šios įmonės steigimą paskatino vis didėjanti vėjo jėgainių korpusų detalių paklausa rinkoje.
UAB „Tauraplastas“ 2009m. pradžioje bus pradėta diegti integruota kokybės ir aplinkosaugos vadybos sistema (toliau KAVS) pagal standartų LST EN ISO 9001:2001 ir LST EN ISO 14001:2005 reikalavimus.
 
© DANPLASTAS